Čistička odpadních vod (ČOV)

Čistírny odpadních vod jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. z rodinných domů, penzionů, provozoven, chalup apod. Umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, myček nádobí a automatických praček.

 • Účinnost čistění až 98 %
 • Vhodné do vsaku (TP-6 EO IDEAL, TP-15 EO IDEAL)
 • Devítiměsíční testovací doba (certifikace TÜV)
 • Jednoduchá instalace
 • Nízké provozní náklady
 • Tichý provoz
 • Minimální náročnost na údržbu
 • Vysoká životnost
 • Možnost využití vyčištěné vody k závlahá

čistička odpadních vod

 

POZOR!!! Existují dva typy ČOV

 1. Tříhodnotová ČOV (tj. většina prodávaných ČOV na trhu, za tuto čističkou musíte mít jímku. Prodejci Vám budou tvrdit, že s vodou z jímky můžete zalívat zahradku- Nedělejte to!!! Vždy si od prodejce vyžádejte hodnoty čištění a hlavně se zeptejte, zda odbourává dusík a fosfor.) Jediná výhoda je, že jímku můžete vypouštět do vodoteče (tj. trvalý vodní tok)
 2. Pětihodnotová ČOV (čistička vhodná pro vypouštění do vsaku!!) Teprve z touto čističkou můžete zalít květiny, ale také se nedoporučuje k zalívání zeleniny a ovoce.

Naše nabídka a ceník ČOV - tříhodnotové

Typ Připojených osob Zatížení v BSK5 (kg/den) Množství odpadní vody (m3/den) Spotřeba energie (kW/den) Hmotnost (kg) Rozměry Cena vč. DPH Koupit
TP-8EO 2 - 8 0,48 1,2 1,4 - 2,7 150 150 x 200 35 000 Kč koupit
TP-16EO 8 - 16 0,96 2,5 2,2 - 4,4 250 190 x 210 70 000 Kč koupit
TP-25EO 16 - 25 1,5 3,8 3,4 - 6,8 350 250 x 230 125 000 Kč koupit
TP-50EO 25 - 50 3,0 7,7 6,8 - 13,6 600 340 x 270 170 000 Kč koupit

Naše nabídka a ceník ČOV - pětihodnotové

Typ Připojených osob Zatížení v BSK5 (kg/den) Množství odpadní vody (m3/den) Spotřeba energie (kW/den) Hmotnost (kg) Rozměry Cena vč. DPH Koupit
TP-6EO IDEAL 2 - 6 0,36 0,8 1,76 115 150 x 200 42 000 Kč koupit
TP-15EO IDEAL 7 - 15 0,9 2,0 2,74 250 190 x 210 70 000 Kč koupit

Popis technologie čištění odpadní vody

Odpadní voda přitéká do nátokového prostoru, kde dochází k oddělení biologického odpadu a smíšení s recirkulovaným kalem. Degradace biologicky rozložitelných materiálů zachycených v nátokové sekci je zajištěna tlakovým provzdušňováním. Mechanicky předčištěná voda je vedena do aktivačního prostoru, který je osazen provzdušňovacím systémem difuzorů. Vzduchové difuzory jsou umístěny na dně aktivační nádrže. V tomto prostoru s vysokou koncentrací rozpuštěného kyslíku dochází k biologickému odstraňování organického znečištění vody.

Z aktivačního prostoru voda vtéká do dosedací nádrže spojovacím potrubím, tam se vyčištěná voda odděluje od aktivovaného kalu a přes odtokový systém je odváděna do kanalizace. Dosazovací prostor je kuželového tvaru, recirkulace je zajištěna pomocí přečerpávacího potrubí zpět do nátokového prostoru. Hladina dosazovacího prostoru je provzdušňována pro rozbourání vyflotovaného kalu. Vyčištěná voda je přes odtokový systém odváděna do kanalizace, se souhlasem vodohospodářského orgánu lze tuto vyčištěnou vodu vypouštět do recipientu, dešťové kanalizace, trativodu, či ji akumulovat a použít k závlahám. Vzduchování je zajištěno membránovým dmychadlem, které je napojeno do rozvaděče vzduchu, z kterého je vzduchování rozvedeno do jednotlivých částí. Membránové dmychadlo je řízeno časovými spínacími hodinami.

Schéma ČOV

Odtokové hodnoty a účinnost čištění

Typ CHSKCr
(mg/l)
BSK5
(mg/l)
NL
(mg/l)
N-NH4
(mg/l)
Pcelk. CHSKCr
%
BSK5
%
NL
%
N-NH4
%
Pcelk.%
TP-8EO <70 (37,2) <15 (3,8) <15 (7,8) - - 94,9 98,9 97,2 - -
TP-16EO <70 (37,2) <15 (3,8) <15 (7,8) - - 94,9 98,9 97,2 - -
TP-25EO <70 (37,2) <15 (3,8) <15 (7,8) - - 94,9 98,9 97,2 - -
TP-50EO <70 (37,2) <15 (3,8) <15 (7,8) - - 94,9 98,9 97,2 - -
TP-6EO IDEAL <70 (37,2) <15 (6,42) <15 (11,1) 2,87 3,92 95,1 98,1 97,4 95,8 81,7
TP-15EO IDEAL <70 (36,2) <15 (6,42) <15 (11,1) 2,87 3,92 95,1 98,1 97,4 95,8 81,7

Konstrukční řešení

Konstrukčně se jedná o válcovou plastovou nádrž (PP) s technologickou vestavbou. Čistírna se umísťuje pod úroveň terénu, tzn. celou svojí výškou pod odpadní potrubí. Prostor mezi horní hranou čistírny a terénem je řešen plastovým nástavcem válcového tvaru, ve kterém je umístěno membránové dmychadlo a je opatřen víkem.

Při instalaci je třeba pouze respektovat následující:

 • Je třeba umístit čistírnu do teplotně vyrovnaného prostředí, pokud je umístěna pod terénem, je tato podmínka splněna. Při jiném umístění je třeba ČOV např. zateplit, zastínit apod.
 • Je třeba znát výšku hladiny spodní vody v místě pro ČOV – v případě vysoké hladiny spodních vod je třeba konzultace s odborníkem, vysoká hladina spodní vody je při instalaci na závadu.
 • Napojení dmychadla na rozvod el. energie. Pokud bude mít dmychadlo zásuvku 230V/10A ve víku ČOV, je třeba, aby tato zásuvka měla samostatný jistič v hlavním rozvaděči objektu. Tato přípojka na energetickou síť NN musí splňovat ustanovení příslušných ČSN, hlavně ČSN 332000-4-43, 332000-4-473, 332000-5-51, 341010, 341050, 332200, 332310, 331500. Je důležité, aby tato přípojka měla na vhodném místě (např. v hlavním rozvaděči) kontrolku správné funkce dmychadla. Případná porucha dmychadla je pak zjištěna bez nutnosti fyzické kontroly dmychadla. Je možné také umístit dmychadlo mimo ČOV a přivést do čistírny pouze tlakový vzduch. Pak je nutné hadici, kterou je vzduch do čistírny přiveden uložit do vhodné chráničky. Vzdálenost nedoporučujeme větší než 8 metrů.

Stavební příprava

Hloubka výkopu je závislá na vlastních rozměrech ČOV včetně nástavce a na požadovaném spádu přívodního potrubí. Nad terén vyčnívá pouze vstupní víko ČOV. Pro bezpečné usazení a následné dokončovací práce se doporučuje připravovaný výkop zvětšit minimálně o 80 cm.

Terén pod ČOV je nutné srovnat, opatřit štěrkovým podkladem min. 10 cm a vytvořit armovanou betonovou desku o síle 10 až 15 cm. Betonová deska musí být z důvodu manipulace s ČOV o cca 30 cm větší než je půdorys dna ČOV.

Zhotovitel nezodpovídá za škody na skeletu ČOV vzniklé nesprávnou manipulací a obsluhou, špatným stavebním postupem a jeho následky, jakož i nedodržením jeho pokynů a doporučení ze strany objednatele. Objednatel nesmí v žádném případě vystavit skelet ČOV působení spodních nebo srážkových vod nebo jiným obdobným tlakům (zásypová zemina, pohyb terénu apod.). Spodní a srážková voda musí být trvale odváděna z místa instalace např. drenáží.

Pro tyto účely se doporučuje umístit vedle ČOV (do stejného terénního výkopu) drenážní sondu s trvalým odvodem vody (s plovákovým čerpadlem). Sondu s čerpadlem lze objednat a odebrat přímo s ČOV. Nedoporučuje se sondu obetonovat nebo jen obsypat zeminou, naopak nejvhodnější je sondu uložit na kamennou drť a obsypat taktéž drtí (zvyšuje se tak efekt vsakování okolní vody do sondy). K jedné ČOV lze umístit i dvě nebo více sond s trvalým odvodem vody, čímž se zvyšuje bezpečnost ČOV proti tlaku okolního terénu, spodní i srážkové vody aj.

Pokud hrozí výskyt spodní vody a ČOV bude vybavena nástavcem s výškou 100 cm a více, je nutné ČOV obetonovat v celé její výšce. Po usazení ČOV se provede její obetonování. Provádí se za současného napouštění vody do ČOV a to tak, aby úroveň hladiny byla minimálně o 10 cm vyšší než úroveň vnějšího betonu. Beton se používá polosuchý a ukládá se opatrně bez rázů a pěchování. Obetonování se provádí po vrstvách cca 50 cm denně. V případě, že výskyt spodní vody nehrozí a ČOV bude vybavena nástavcem menším nežli 100 cm je možné ČOV obetonovat pouze do výšky 50 cm.

Schéma a stavební příprava TP-6EO IDEAL

Schéma stavební přípravy TP-6EO IDEAL

Schéma a stavební příprava TP-15EO IDEAL

Schéma stavební přípravy TP-15EO IDEAL

 
 

V případě zájmu o čističku odpadních vod nás kontaktujte.